Bro över Lagan

Beställare: Vägverket Region Sydöst, Markaryds Kommun, 1995
Parallellt uppdrag, ej realiserat

Förslaget skapar ett sammanhållet vägparti snarare än en bro i avgränsad teknisk mening. Partiet omfattar en tvåfacksbro i söder, ett 300 m mellanliggande parti genom blandskog och till slut den 495 m långa bron i fem fack, högt över trädtoppar och å-fåra. En asymmetrisk stålbalk lanseras ut med ett symmetriskt möte över pelarstöd. Brons undersida visar ett pulsartat spel mellan ljus och skugga. Räcket med diskreta dubbla navföljare och överliggare monteras fritt på insidan av barriären. Förorenat vatten från vägbanorna leds längs kantbalken, via brunnar i ledningar, till en lamellavskiljare och vidare till infiltrationsbäddar.