Centralbron

Beställare: Malmö Gatukontor, 2006

I samband med Citytunneln och de förändringar som nu genomförs för ett bättre kommunalt kommunikationssystem i Malmö byggs, i Prostgatans förlängning, en bussbro över kanalen till den framtida busstationen. Kajkanten flyttas ut något för att ge plats åt både buss-, cykel- och gångtrafik, samt innehålla ett underjordiskt cykelgarage. Utformningen av bron har fått en medvetet lågmäld karaktär. Dels som en gest mot både Paulibron och Petribron, båda två klart framträdande gestalter i bilden av Malmös kanalbrosystem. Dels för att bibehålla så stor del av det visuella luftrummet och sikten vid infarten mot Malmö Centralstation och det kommunikationscentrum som nu etableras. Mjuka linjer, ljus betong samt granitbeklädda kajkanter bidrar till detta försök att få bron att smälta in i en förnyad historisk miljö med hög puls.