Yttre Ringvägen

Beställare: SVEDAB, Vägverket Region Skåne, 1995
Inbjuden Nordisk Arkitekttävling, ej realiserat

Broarna fick sitt uttryck ur det faktiska nedslaget i kulturlandskapet, inte ur en önskan att erhålla ett likartat utseende, som programmet antydde. Strävan efter helhet låg för oss på ett annat plan, bortom ytans krav. Den önskade helheten skulle uppstå ur en inre förståelse av sammanhangen. Med en gemensam teknik som grund påverkades varje bro av sin plats och sin uppgift, uttrycken blev varierade och betydelseladdade. Slänterna fick ingå som en del av ett överordnat schema med lokala sten- och växtmaterial. Projektet genomfördes i samarbete med M Höög