Bagers Plats

Beställare: Malmö Kommun och Malmö Kommuns Parkerings AB, 2006- 2012

Malmö Kommuns Parkerings AB och Malmö kommun har under Bagers Plats uppfört ett parkeringshus med plats för 420-460 bilar, fördelade på två plan. Infart till parkeringen är tänkt från Citadellsvägen i väster. Två entrébyggnader för upp-/ned-gångar, som också säkerställer förbindelsen med Citytunneln, uppförs på Bagers plats. Entrébyggnaderna, en liten och en stor, är planerade att uppföras i glas med olika mönster samt granithällar i fallande längder och olika bredd. Den lilla byggnaden innehåller en cirkulär trappa med ljus som silar ner i trappan via ett glastak. Den större byggnaden innehåller en generös trappa som sveper runt en cirkulär vägg bakom vilken två hissar i glas rör sig mellan de olika planen. Vandringen i trappan sker i ett stort öppet cirkulärt rum med riklig växtlighet samt mycket ljus från ovan.

Dagsljuset genom trapphusen blir den visuella länken mellan markyta och parkeringsplan. Nattetid blir ljusförhållandet det omvända; då kommer ljuset underifrån och lyser upp Bagers Plats via byggnadernas glaspartier och entréer.

I markplan kommer en ny cykelparkering med plats för ca 1000 cyklar att samsas med sittplatser, gångstråk längs kajen och växtlighet för en funktionell och behaglig plats med god tillgänglighet för alla. Bagers plats är tänkt att sammanlänkas med Börshuset och stationen med en ny gångbro i stål och trä, Bagers Bro. Cykelparkeringar med och utan tak: Tvåsidiga cykelställ av prefabricerad betong och med infälld belysning i tak. De öppna platserna belyses med hjälp av ryggställda belysningsstolpar. Vid lämpliga platser kombineras ensidiga cykelställ med sittplatser på motstående sida.