Parkeringshus Lund

Beställare: Lunds Kommun Parkerings AB

Huset är ett resultat av ett medvetet försök att skapa en byggnad som inte omedelbart associerar till funktion och innehåll, utan istället kommenterar sammanhanget mellan byggnad och omgivning. Fasaden, med sin form och konstruktion, ser vi som ett abstrakt busksnår, i mellanrummet mellan parkeringshusets inre funktion och teknik och dess yttre gestalt i parkstråkets övriga händelser.