Församlingshem Växjö

Församlingshem Växjö
Beställare: Växjö Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltning 2008
Parallella uppdrag

Uppdraget avsåg framtagande av idéskisser för om- och tillbyggnad av ”Karolinerhuset”, en 300 år gammal kulturskyddad byggnad som ligger i omedelbar anslutning till Växjö Domkyrka, att fungera för en omfattande församlingsverksamhet. Med domkyrkan som centrum växer församlingen först till Karolinerhusets 1700-tals miljö vidare till 2000-talets funktionella och moderna lokaler. Vår idé beskrev en byggnad som i form, material, färg och placering anpassade sig och tog hänsyn till befintlig byggnad, men som i uttryck och logistik beskrev en helt ny gestalt. Vi försökte skapa en stolt och vacker byggnad med klar nutidskaraktär, ett resultat av vad nutidens byggförmåga klarar av. Fasaden beskrev en struktur, ett uttryck som skiljer sig markant från övriga fasader i avsikt att undvika att konkurrera med omgivningen. Anslutningen till Karolinerhuset byggdes med en avsmalnande gång helt i glas.

Förslaget valdes ej för vidare bearbetning.